Ondersteuning & begeleiding

De ISK zorgcoördinator, Floris Zitman, is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerlingen wordt ingezet. 

De taken van de zorgcoördinator zijn:

 • bijdragen aan het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan;
 • informatie over leerlingen uit Magister en uit het intakegesprek met de mentor bespreken;
 • de instroom van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte coördineren;
 • zorgen voor registratie van leerlingen in het leerlingvolgsysteem;
 • mentoren coachen bij het uitvoeren van simpele interventies;
 • het interne zorgteam coördineren;
 • bijeenkomsten van de interne ondersteuningscommissie voorbereiden en leiden;
 • handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven opstellen en uitvoeren;
 • leerlingen aanmelden bij het Loket Passend Onderwijs;
 • de zorgstructuur evalueren, en zo nodig voorstellen ontwikkelen om deze aan te passen.

De contactgegevens van onze zorgcoördinator zijn:

 • Dhr. F. Zitman
 • fzit@davinci-leiden.nl

Meldcode kindermishandeling

Wanneer docenten het vermoeden hebben dat er sprake is van kindermishandeling volgen zij dit protocol.