Da Vinci City College 

Het is belangrijk dat leerlingen, afkomstig uit andere landen, die hier komen wonen (nieuwkomers) snel integreren en dus snel de Nederlandse taal leren. Deze leerlingen tussen de 12 en 18 jaar gaan naar reguliere Internationale Schakelklassen. De ISK is een afdeling van het Da Vinci College Lammenschans, gespecialiseerd in het aanleren van de Nederlandse taal aan deze doelgroep. Wij houden rekening met het leertempo, de leercurve en de achtergrond van de leerling.

Het Da Vinci City College

Op dit moment gaan leerlingen die twee jaar op de ISK hebben gezeten naar het reguliere onderwijs. Voor deze leerlingen is het lastig om over te stappen naar een reguliere Nederlandse school. In samenwerking met de gemeente Leiden start het Da Vinci College Lammenschans daarom een school waar leerlingen op de ISK nu ook een vmbo-diploma kunnen behalen. Wij passen ons onderwijsaanbod aan, zodat de leerlingen langer op de ISK kunnen blijven. De docenten kennen de leerlingen goed en zullen de leerlingen ondersteunen bij het behalen van een diploma. Het diploma dat de leerlingen op het Da Vinci City College kunnen halen is gelijkwaardig aan elk ander Nederlands diploma. Met dit diploma hebben de leerlingen meer kans op een succesvolle integratie en kunnen zij een positievere rol spelen in de Nederlandse samenleving.

Deze nieuwe school, het Da Vinci City College, start met het derde leerjaar in schooljaar 2020 - 2021. In 2022 zullen de eerste leerlingen de ISK met een diploma verlaten. De leerlingen kunnen de ISK verlaten met een basis-, kader- of mavo-diploma. Voor de basis - en kaderleerlingen bieden wij de mogelijkheid om een diploma te behalen via de uitstromingsrichting Diensten & Producten. Na het behalen van dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het juiste niveau in het vervolgonderwijs zoals mbo-4, havo of het schakeljaar van het hbo.

Het Da Vinci City College is bedoel voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nieuw zijn in Nederland. Leerlingen die eerst in klassen hebben gezeten waar zij Nederlands leren, stromen door naar het programma dat hen toe leidt naar een diploma. 

Hoe ziet het onderwijs op het Da Vinci City College eruit?

Na de intake wordt de leerling geplaatst op de ISK waar hij eerst de Nederlandse taal leert. Daarnaast zijn leerlingen die op andere scholen de Nederlandse taal hebben geleerd ook welkom. Zij zullen na een intake in het goede leerjaar worden geplaatst. Zodra de leerling de taal voldoende beheerst, wordt het programma aangepast en krijgt de leerling, onder andere, wiskunde en Engels ter voorbereiding op het vakkenpakket dat nodig is om een diploma te behalen. Ook krijgt de leerling vakken zoals rekenen, muziek, techniek en sport. Deze onderbouw neemt 2,5 jaar in beslag. Daarna stroomt de leerling door naar de bovenbouw, deze duurt 1,5 jaar. Door de onderbouw een half jaar langer te maken dan in het reguliere ISK-onderwijs, krijgt de leerling de kans zich te ontwikkelen en te laten zien waar zijn of haar capaciteiten liggen. In de bovenbouw werken wij met een 1,5-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), ter voorbereiding op het landelijk Centraal Eindexamen.

Lessentabel 3 basis / kader                                                                  Lessentabel 3 mavo 
Nederlands             8 lesuren                                                                   Nederlands                8 lesuren
Engels                        4 lesuren                                                                    Engels                           4 lesuren
Wiskunde                4 lesuren                                                                    Wiskunde                   4 lesuren
Biologie                    4 lesuren                                                                    Biologie                        4 lesuren
Praktijk D&P         9 lesuren                                                                    NASK                            4 lesuren
Sport                          2 lesuren                                                                    Geschiedenis            4 lesuren
Maatschapijleer  1 lesuur                                                                       Sport                             2 lesuren
CKV                                                                                                                     Maatschappijleer  2 lesuren
                                                                                                                                CKV 

Lessentabel 4 basis / kader                                                                  Lessentabel 3 mavo 
Nederlands             8 lesuren                                                                   Nederlands                8 lesuren
Engels                        4 lesuren                                                                    Engels                           6 lesuren
Wiskunde                4 lesuren                                                                    Wiskunde                   6 lesuren
Biologie                    4 lesuren                                                                    Biologie                        4 lesuren
Praktijk D&P         10 lesuren                                                                 NASK                            4 lesuren
Sport                          1 lesuur                                                                      Geschiedenis            4 lesuren
                                                                                                                               Sport                             1 lesuur

Het Da Vinci City College biedt leerlingen kansen in onze maatschappij!